Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Dobre praktyki/zrealizowane projekty

  • „Przystanek kultury łemkowskiej – Wołtuszowa”Rymanów Zdrój
  • „Uruchomienie usług agroturystycznych”
Bukowsko
  • „Podróż w czasie”-„PRZYSTANEK NA KARPACKIM SZLAKU WINA”

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany kryteriów wyboru

Opublikowano: 2021-01-18
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące kryteriów wyboru w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości.
Zmiana dotyczy usunięcia z karty oceny zgodności z kryteriami wyboru kryterium nr 3: Tworzenie nowych miejsc pracy. Konsultacje i propozycja aktualizacji kryteriów, spowodowana jest zmianą formularza umowy o przyznanie pomocy dla operacji z zakresu m.in. rozwoju działalności gospodarczej w związku z wejściem w życie w dniu 10 września 2020 r. nowelizacji rozporządzenia wykonawczego poddziałania 19.2.
 
Uwagi, opinie prosimy zgłaszać osobiście do biura lub mailowo dorzeczewisloka@op.pl do 01 luty 2021 r. do godziny 15:00.
 
Załączniki:
czytaj więcej »

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany LSR

Opublikowano: 2021-01-18

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące przeliczenia wartości budżetu LSR na walutę euro.
Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn o wyrażenie opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR. Ponadto prosimy o wyrażenie opinii na temat zwiększenia kwoty budżetu i realizacji kolejnego projektu współpracy.
Na tej podstawie LGD będzie miała możliwość dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 01.02.2021 r. do godziny 15:00.
Aby zgłosić wnioski, uwagi czy postulaty prosimy pobrać i wypełnić Formularz zamieszczony poniżej.
 
Uwagi, opinie prosimy zgłaszać osobiście do biura lub mailowo dorzeczewisloka@op.pl do 01.02.2021 r. do godziny 15:00.
 
czytaj więcej »

Oferta zmiany umowy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Opublikowano: 2021-01-04

  Komunikat Samorządu Województwa Podkarpackiego

 
WAŻNE !!! Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
czytaj więcej »

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW- NABÓR 3/2020/G

Opublikowano: 2020-11-24
W dniu 19 listopada 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie  Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
 
W ramach naboru nr 3/2020/G złożonych zostało 5 wniosków. Trzy wnioski zostały złożono w ramach przedsięwzięcia Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD, dwa wnioski w ramach przedsięwzięcia Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania, wszystkie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Po opracowaniu wniosku na projekt grantowy wraz z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonego wyboru Grantobiorców, LGD przekaże je do UM.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listy operacji wybranych do finansowania.
 

 

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020