Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G

 
Data publikacji: 27.11.2018
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1.    Termin składania wniosków

12.12.2018 r. – 27.12.2018 r.

 2.    Miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

3.    Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny naboru dotyczy realizacji przez LGD „Dorzecze Wisłoka” Projektu Grantowego, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) w ramach:

  1. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt  8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588).

 

 4.     Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru

Cel ogólny:

3. Rozwój turystyczny obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”

 

Cel szczegółowy:

3.1. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD oraz ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie zmianom klimatycznym

Przedsięwzięcie:

3.1.1 Promocja produktów i usług turystycznych  obszaru LGD

3.1.4.Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu

 

Wskaźniki:

Liczba działań promocyjnych – 3 szt.

Liczba działań z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu – 2 szt.

 

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze

 

5. Ramy czasowe oraz planowane do realizacji zadania w ramach Projektu Grantowego:

  1. Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD „Dorzecze Wisłoka”– do 31.12.2019 r.
  2. W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:
  • Promocja obszaru objętego LSR
  • Ochrona środowiska

 

6.    Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów – do 30 000, 00 zł.

Intensywność wsparcia –  do 90% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

 7.     Warunki udzielenia wsparcia

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność Grantu  z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność Grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność Grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz   wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)

5) spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów,

6) zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata  2014 – 2020

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru,

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772 i 1588.).

 

8.     Kryteria wyboru operacji

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 24 punktów. Projekt zostaje skierowany do finansowania, jeżeli uzyskał minimum 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji wg  kryteriów wyboru tj.  7,2 punktów. Kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dorzeczewisloka.pl w zakładce http://dorzeczewisloka.pl/lsr/kryteria oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

9.     Wymagane dokumenty

·             Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia)

·             Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy na nośniku CD/DVD (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową)

10.    Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru

  • W ramach zadania - Promocja obszaru objętego LSR – 61 203,00 zł
  • W ramach zadania - Ochrona środowiska – 25 703,00 zł

 

11.  Informacja o miejscu zamieszczania dokumentów

Formularze dokumentów w ramach naboru dostępne są na stronie dorzeczewisloka.pl w zakładce  http://dorzeczewisloka.pl/nabory/aktualne oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD.

 

    12.  Załączniki do ogłoszenia o naborze

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020