Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka” w sprawie rozpatrzenia odwołań

Posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka” w sprawie rozpatrzenia odwołań

Opublikowano: 2018-03-20
W związku z otrzymanymi protestami od decyzji Rady uprzejmie informujemy, iż ponowne posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka” odbędzie się 23.03.2018 r. o godzinie 15.00 w siedzibie LGD w Zarszynie przy ulicy Bieszczadzkiej 98. O wynikach wyboru wnioskodawcy powiadomieni zostaną listownie.
czytaj więcej »
WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW W RAMACH NABORU 1/2018/G

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW W RAMACH NABORU 1/2018/G

Opublikowano: 2018-03-14
W dniu 7 marca 2018 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców ramach projektów grantowych.
 
W ramach naboru nr 1/2018/G złożonych zostało 6 wniosków. Trzy wnioski zostały złożone w ramach przedsięwzięcia Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym oraz trzy wnioski w ramach przedsięwzięcia Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania mieszczą się w limitach środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
 
czytaj więcej »
WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW W RAMACH NABORU 2/2018/G

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW W RAMACH NABORU 2/2018/G

Opublikowano: 2018-03-14

 W dniu 7 marca 2018 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków  o powierzenie grantów w zakresieRozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców ramach projektów grantowych.

 
W ramach naboru nr 2/2018/G złożonych zostało 12 wniosków. Dwa wnioski zostały złożone w ramach przedsięwzięcia Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD, sześć wniosków w ramach przedsięwzięcia Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, trzy wnioski w ramach przedsięwzięcia Wsparcie podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i około turystyczną oraz jeden wniosek w ramach przedsięwzięcia Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Trzy wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej  nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
czytaj więcej »
Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”

Opublikowano: 2018-02-26

 W związku z zakończonym naborem wniosków nr 2/2018/G przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresieProjektów grantowych zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 05.03.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

czytaj więcej »
 „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy”

„Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy”

Opublikowano: 2018-02-22

 W okresie od 01.03.2017 do 28.02.2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” realizowało mikroprojekt pn. „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy” współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. Projekt realizowany przy współudziale 2 partnerów: Stowarzyszenie hodowców i miłośników konia huculskiego oraz Združenie obcí pod hradom Čičva.

Celem projektu była: Poprawa atrakcyjności turystycznej Pogórza Karpackiego poprzez zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego i zbudowanie wspólnej oferty
turystycznej......
 
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020