Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 2/2020

Opublikowano: 2020-03-04

W dniu 2 marca 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej. Ocena i wybór wniosków odbyły się zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

W ramach naboru nr 2/2020 złożonych zostało 8 wniosków. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Cztery wnioski nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 
Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia Rady i listę operacji wybranych do dofinansowania.
czytaj więcej »

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW- NABÓR 2/2020/G

Opublikowano: 2020-02-28
W dniu 24 lutego 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru
i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
 
W ramach naboru nr 2/2020/G złożonych zostało 6 wniosków. Jeden wniosek został złożony w ramach przedsięwzięcia Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD, trzy wnioski w ramach przedsięwzięcia Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, dwa wnioski w ramach przedsięwzięcia Wsparcie podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i okołoturystyczną. W ramach przedsięwzięcia Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu nie wpłynął żaden wniosek. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania, wszystkie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu
o naborze.
Po opracowaniu wniosku na projekt grantowy wraz z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonego wyboru Grantobiorców, LGD przekaże je do UM.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listy operacji wybranych do finansowania.
czytaj więcej »

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW -NABÓR 1/2020/G

Opublikowano: 2020-02-25

 W dniu 19 lutego 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów zlożonych w naborze nr 1/2020/G w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.

W ramach naboru nr 1/2020/G złożonych zostało 7 wniosków. Trzy wnioski zostały złożone w ramach przedsięwzięcia Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym 
i kulturalnym
 oraz cztery wnioski złożono w ramach przedsięwzięcia Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru.
Wszystkie złożone w ramach naboru wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Dwa wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, LGD przekaże do UM wniosek na projekt grantowy wraz z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonego wyboru Grantobiorców.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listy operacji wybranych do finansowania.
czytaj więcej »

Zawiadomienie - posiedzenie Rady LGD

Opublikowano: 2020-02-12
W związku z zakończonym naborem wniosków Nr 1/2020/G oraz 2/2020/G, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie naboru WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW , zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego RadyStowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 18.02.2020 r. i 19.02.2020 o godz. 15.30 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.
czytaj więcej »

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Opublikowano: 2020-01-07

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

ZAPRASZA
członków stowarzyszenia, członków organów statutowych Stowarzyszenia, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju
do udziału w warsztacie refleksyjnym,
który odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r., w godz. od 1200 do 1500
w sali konferencyjnej LGD „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020