Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności

VI TARGI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

VI TARGI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

Opublikowano: 2014-09-04

W niedzielę 31.08. br., ul. Kościuszki prowadząca do rynku w Rzeszowie zgromadziła przedstawicieli dwudziestu trzech Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Podkarpackiego. Nie zabrakło
w tym gronie przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka” reprezentowane przez pracowników biura LGD oraz Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.

czytaj więcej »
LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

Opublikowano: 2014-09-01

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” publikuje listę operacji wybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi”.

czytaj więcej »
LISTA OCENIONYCH OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA

LISTA OCENIONYCH OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

Opublikowano: 2014-08-22

W dniu 21.08.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny złożonych projektów o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi”.

Wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji Rady LGD w terminie 9 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o możliwości złożenia odwołania. Odwołanie ma postać wniosku (DRUK nr 7) skierowanego bezpośrednio do Rady LGD za pośrednictwem biura LGD, które przekazuje je do rozpatrzenia Radzie.

czytaj więcej »
POSIEDZENIE RADY W SPRAWIE OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA

POSIEDZENIE RADY W SPRAWIE OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA

Opublikowano: 2014-08-14

Przewodniczący Rady LGD „Dorzecze Wisłoka” zwołuje posiedzenie Rady, które odbędzie się 21 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”, w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

czytaj więcej »
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE

Opublikowano: 2014-07-30

STARTUJE NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE

W ramach tego projektu zaplanowano ponad 1,5 mln zł na lokalne inicjatywy w latach 2014-2016. Projekt przewiduje wsparcie merytoryczne i finansowe młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18 miesięcy), grup samopomocowych oraz grup nieformalnych (minimum 3 osoby). Wsparcie finansowe będzie dotyczyło realizacji różnych ciekawych akcji i inicjatyw społecznych w obszarach określonych w  art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są to działania z zakresu: pomocy społecznej; integracji; promocji zdrowia; aktywizacji zawodowej; działań na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury i sztuki; ekologii; kultury fizycznej; turystyki; wypoczynki dzieci i młodzieży oraz innych przewidzianych we wspomnianej ustawie.

czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020