Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI OPIEKUŃCZE W DZIENNYM DOMU POBYTU

Opublikowano: 2018-04-10
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w „Dziennym Domu Pobytu” w Łazach w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,  którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”. 
 
1. Opis naboru:
Przedmiotem naboru jest pełnienie w okresie od podpisania umowy tj. 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r. obowiązków opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w „Dziennym Domu Pobytu” w Łazach.
 
Wymiar czasu pracy: 3 etaty, umowa o pracę przez okres 30 miesięcy (od 01.07.2018
do 31.12.2020 r.) Rozliczenie będzie następować nie później niż 27 dnia każdego miesiąca, na wskazany rachunek bankowy.
 
2. Wymagania niezbędne względem Wykonawcy usługi:
 
W konkursie może uczestniczyć osoba, które spełnia następujące warunki:
1)      posiada obywatelstwo polskie;
2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3)      nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)      posiada nieposzlakowaną opinię;
Ponadto:
5)      rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub
6)      rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie podstawowej pielęgnacji chorych i osób niesamodzielnych oraz posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznejlub
7)      spełnia wymogi określone w rozporządzeniu MPS z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej oraz posiada zaświadczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
3. Do obowiązków opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w „Dziennym Domu Pobytu” należeć będzie:
 
1)      pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,
2)      pomoc w zapewnieniu dostępu do usług opiekuńczo- leczniczych,
3)      pomoc w wykonywaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno- higienicznych,
4)      pomoc w budowaniu właściwych relacji rodzinnych, w nawiązywaniu kontaktów 
interpersonalnych i środowiskowych,
5)      pomoc w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych,
6)      rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb życiowych podopiecznych,
7)      wspieranie terapeuty zajęciowego,
8)      sprawowanie podstawowej opieki medycznej nad podopiecznymi.
 
4. Wymagane dokumenty:
 
1)      list motywacyjny;
2)      curriculum vitae (CV) z wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
3)      kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem;
4)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
5)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub skarbowe;
6)      oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych;
7)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./
8)      inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 
Oferta powinna być przesłana w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w „Dziennym Domu Pobytu” za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też złożona osobiście na adres: Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka”, Zarszyn,
ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn do dnia 20.04.2018r , do godziny 13.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
5. Ocena ofert:
 
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)      Kwalifikacji, odbytych kursów, szkoleń pomocnych oraz doświadczenia na stanowisku opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w „Dziennym Domu Pobytu”
2)      Rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie miała miejsce w dniu 23.04.2018 w biurze stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” o godz. 12.00.
 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
O wyborze oferty decyduje:
1) w 60% doświadczenie wykonawcy w wykonywaniu usług opiekuńczych bądź zawodach pokrewnych związanych z opieką lub wspieraniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych lub doświadczenie wolontariackie w wyżej wymienionym zakresie.
2) w 40% kwalifikacje zawodowe,
Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: P=Pc+Pd
gdzie: Pc – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie wykonawcy,
Pd – oznacza ilość uzyskanych punktów w kwalifikacje zawodowe
P – oznacza sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteria
Osoby, które uzyskają najwyższą punktację i pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną otrzymają propozycję zatrudnienia na stanowisku opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w "Dziennym Domu Pobytu" w Łazach
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020