Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przywilejów przysługujących Beneficjentom PROW 2014-2020

Opublikowano: 2020-05-11

 W piśmie zawarte są szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695)


Wyjaśnienia dotyczą poniższych zagadnień:
-Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie
-Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu jak i przy zatrudnianiu pracowników w ramach 19.2
-Zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej
-Zobowiązanie do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług
-Zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji
-Zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji
-Zobowiązanie do realizacji zadań w ramach projektu grantowego
-Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej
-Zobowiązanie do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednio dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4
-Zmiana profilu działalności gospodarczej
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020