Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT WSPÓŁPRACY

Opublikowano: 2019-02-03
W dniu 31 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie podpisały umowę przyznania pomocy na projekt współpracy, który będzie realizowany w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” skierowany jest do grup defaworyzowanych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, samorządów, turystów.
Projekt ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego na terenie LGD „Dorzecze Wisłoka” i LGD „Cieszyńska Kraina” poprzez realizację konferencji, działań szkoleniowo-doradczych, Utworzenie Pracowni Promocji Ekonomii Społecznej oraz promocje III sektora i podmiotów ekonomii społecznej.
Projekt ma służyć wsparciu podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz władz samorządowych w zakresie rozwoju trzeciego sektora. 
W projekcie przewidziano działania pozwalające na integrację przedstawicieli trzeciego sektora i administracji publicznej na terenie współpracujących LGD, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami oraz wsparcie przedstawicieli sektora społecznego dzięki nowym informacjom zdobytym podczas zaplanowanych działań, polegających na :
- organizacji konferencji pn. „Ekonomia Społeczna- łamiemy stereotypy”,
- organizacji konferencji „Forum Liderów Lokalnych”,
- organizacji punktu konsultacyjno-doradczego przy biurze LGD,
- organizacji 4 szkoleń,
- organizacji 3 warsztatów,
- organizacji szkolenia wyjazdowego,
- organizacji Targów Ekonomii Społecznej,
- utworzenia portalu prezentującego ofertę lokalnych podmiotów ekonomii społecznej i III sektora,
- opracowania i druku informatorów dla jst oraz grup defaworyzowanych,
- opracowania i druku publikacji - podręcznika „dobrych praktyk”,
- utworzenia Pracowni Promocji Ekonomii Społecznej,
- organizacji warsztatów artystycznych w Pracowni Promocji Ekonomii Społecznej,
 
W ramach projektu zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania i formy wymiany doświadczeń oraz stworzone zostaną warunki umożliwiające mieszkańcom rozwój w sektorze ekonomii społecznej.
Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w projekcie i śledzenia oferowanych w ramach niego zadań.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020