Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Projekty grantowe- szansa na dotację

Opublikowano: 2017-12-01
Małe miejscowości mają duże możliwości rozwoju jeśli znajdą się w nich ludzie, którzy chcą i potrafią wykorzystać potencjał miejsc, w których żyją. Planowany przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” nabór wniosków na projekty grantowe końcem 2017 roku, może okazać się sposobem na rozwój naszych małych ojczyzn. Rozwijanie kapitału ludzkiego, ciekawe zagospodarowanie terenów czy też wyeksponowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  – to tylko niektóre pomysły, które będą mogły być zrealizowane dzięki naborowi wniosków na projekty grantowe.  
Projekty grantowe to nowość wprowadzona w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) to specyficzna forma wsparcia ze względu na niewielką kwotę pomocy,
a stosunkowo wysoki procent refundacji.
O wsparcie mogą się ubiegać:
·         osoby fizyczne
·         osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe
·         jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną
 
Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.
 
Zakres pomocy:
·         wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
·         zachowanie dziedzictwa lokalnego;
·         rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
·         promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
 
Granty to działania na małą skalę, służące aktywizacji lokalnych środowisk.
Zainteresowani mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł.
 
Szczegółowa dokumentacja związana z ogłaszaniem naborów wniosków dostępna będzie   na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dorzeczewisloka.pl
Wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków mogą  skorzystać z bezpłatnego doradztwa w godzinach pracy biura, w siedzibie LGD przy ul. Bieszczadzkiej 98 w Zarszynie, doradztwa e-mailowego: dorzeczewisloka@op.plbądź doradztwa telefonicznego 13 46 700 75 udzielanego przez pracowników Lokalnej Grupy Działania ”Dorzecze Wisłoka”.
 
Czekamy na ciekawe projekty będące odpowiedzią na potrzeby lokalne, aktywizujące i integrujące społeczeństwo ale także infrastrukturalne, podnoszące wartość inwestycyjną naszego obszaru.
 
Projekty grantowe będą realizowane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego”
w ramach inicjatywy LEADER, w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020