Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW -NABÓR 1/2020/G

Opublikowano: 2020-02-25
W dniu 19 lutego 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów zlożonych w naborze nr 1/2020/G w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
W ramach naboru nr 1/2020/G złożonych zostało 7 wniosków. Trzy wnioski zostały złożone w ramach przedsięwzięcia Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym
i kulturalnym
oraz cztery wnioski złożono w ramach przedsięwzięcia Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru.
Wszystkie złożone w ramach naboru wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Dwa wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, LGD przekaże do UM wniosek na projekt grantowy wraz z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonego wyboru Grantobiorców.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listy operacji wybranych do finansowania.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020