Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW- NABÓR 2/2020/G

Opublikowano: 2020-02-28

 W dniu 24 lutego 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru 

i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
W ramach naboru nr 2/2020/G złożonych zostało 6 wniosków. Jeden wniosek został złożony w ramach przedsięwzięcia Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD, trzy wnioski w ramach przedsięwzięcia Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, dwa wnioski w ramach przedsięwzięcia Wsparcie podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i okołoturystyczną. W ramach przedsięwzięcia Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu nie wpłynął żaden wniosek. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania, wszystkie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 
o naborze.
Po opracowaniu wniosku na projekt grantowy wraz z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonego wyboru Grantobiorców, LGD przekaże je do UM.
Poniżej zamieszczamy protokół i listy operacji wybranych do finansowania.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020