Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 4/2017

Opublikowano: 2017-07-07

W dniu 4 lipca 2017 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków w zakresie  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

W ramach naboru nr 4/2017 w zakresie  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej wszystkie złożone wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Złożone i wybrane do finansowania trzy wnioski mieszczą się w chwili przekazania dokumentacji do SW w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Obecnie pełna dokumentacja konkursowa zostanie przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postępowanie dot. przyznania pomocy.

 

Poniżej zamieszczamy protokoły i listy operacji wybranych do finansowania.

 

Protokół nr 6/17posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” z dnia 204.07.2017 r.

 

Lista operacji wybranych do finansowania – nabór nr 4/2017 – w ramach zakresu Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020