Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”

Opublikowano: 2018-02-26

 W związku z zakończonym naborem wniosków nr 2/2018/G przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Projektów grantowych zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 05.03.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Członkom Rady LGD przypominamy, że zgodnie z §13 pkt 4 Regulaminu Rady Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Rady zobowiązani są powiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Rady przed terminem posiedzenia.

 

Proponowany porządek posiedzenia:


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

3.    Zatwierdzenie porządku obrad.

4.    Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków.

5.    Przypomnienie uczestnikom posiedzenia najważniejszych postanowień Procedury oceny

       i wyboru operacji oraz Regulaminu Rady.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wstępnie ocenionych/zgodnych z

       LSR i ogłoszeniem.

7.    Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia.

9.    Przyjęcie w drodze uchwały list operacji wybranych i nie wybranych do finansowania.

10.  Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zakończenie posiedzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020