Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 2020-06-26
na przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie Wiaty edukacyjnej - Koliby Karpackiej
realizowane w ramach projektu
pn. „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko – słowackiego”
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020