Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Zawiadomienie - posiedzenie Rady LGD

Opublikowano: 2020-02-12

 W związku z zakończonym naborem wniosków Nr 1/2020/G oraz 2/2020/G, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie naboru WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW , zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego RadyStowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 18.02.2020 r. i 19.02.2020 o godz. 15.30 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków.
 5. Przypomnienie uczestnikom posiedzenia najważniejszych postanowień Procedury oceny i wyboru operacji oraz Regulaminu Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wstępnie ocenionych.
 7. Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 8. Przyjęcie w drodze uchwały listy operacji, które nie polegały ocenie lub niezgodnych z LSR
 9. Przyjęcie w drodze uchwały list operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów.
 10. Przyjęcie w drodze uchwały list operacji wybranych i nie wybranych do finansowania.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020