Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD "Dorzecze Wisłoka"

Opublikowano: 2017-06-27

 

W związku z zakończonym naborem wniosków Nr 4/2017, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,  zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 04.07.2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.


Proponowany porządek posiedzenia:


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków.
5.    Przypomnienie uczestnikom posiedzenia najważniejszych postanowień Procedury oceny i wyboru   

        operacji oraz Regulaminu Rady.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wstępnie ocenionych.
7.    Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia.
8.    Przyjęcie w drodze uchwały listy operacji, które nie polegały ocenie lub niezgodnych z LSR
9.    Przyjęcie w drodze uchwały list operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem, które nie uzyskały

        minimalnej liczby punktów.

10.  Przyjęcie w drodze uchwały list operacji wybranych i nie wybranych do finansowania.

10.  Wolne wnioski i zapytania.
11.  Zakończenie posiedzenia.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020