Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

 Opublikowano: 2016-12-01

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.

 

1.     Termin składania wniosków

27.12.2016 r. - 25.01.2017 r.

 

2.     Miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

3.     Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii w wysokości 50 000,00 zł intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

4.     Zakres tematyczny operacji

Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

 

5.     Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru

Cel ogólny:

Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”

Cel szczegółowy:

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości

Przedsięwzięcie:

Tworzenie mikro i małych przedsiębiorstw.

Wskaźniki:

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 3 sztuki

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

 

6.     Warunki udzielenia wsparcia

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz   wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata  2014 – 2020

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru,

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

 

7.     Kryteria wyboru operacji

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 28 punktów. Projekt zostaje skierowany do finansowania, jeżeli uzyskał minimum 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji wg  kryteriów wyboru tj.  8,40 punktu. Kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dorzeczewisloka.pl w zakładce http://dorzeczewisloka.pl/lsr/kryteria oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

8.     Wymagane dokumenty

·         Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami –
2 egzemplarze (oryginał i kopia)

·        Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową)

 

9.     Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 150 000,00 zł

 

10.  Informacja o miejscu zamieszczania dokumentów

Formularze dokumentów w ramach naboru dostępne są na stronie dorzeczewisloka.pl w zakładce  http://dorzeczewisloka.pl/nabory/aktualne oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja do edycji (2z)

Biznesplan (wersja 2 z)

Biznesplan – wersja do edycji (2z)

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

Formularz wniosku o płatność – wersja do edycji

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność  na lata 2016-2023

Procedura oceny i wyboru operacji11.     Dodatkowe dokumenty

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

12.     Załączniki do ogłoszenia o naborze

Załącznik nr 1
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020