Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

Opublikowano: 2018-09-03 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w rmach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej.
 
1.     Termin składania wniosków
17.09.2018 r. – 01.10.2018 r.
 
2.     Miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
3.     Forma wsparcia
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji – do 300 000,00 zł
Intensywność wsparcia –  do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji
 
4.     Zakres tematyczny operacji
Rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
 
5.     Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru
Cel ogólny:
Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”
Cel szczegółowy:
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości
Przedsięwzięcie:
Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
Wskaźniki:
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 sztuka
Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 
6.     Warunki udzielenia wsparcia
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz   wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata  2014 – 2020
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru,
Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
 
7.     Kryteria wyboru operacji
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 28 punktów. Projekt zostaje skierowany do finansowania, jeżeli uzyskał minimum 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji wg  kryteriów wyboru tj.  8,40 punktu. Kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dorzeczewisloka.pl w zakładce http://dorzeczewisloka.pl/lsr/kryteria oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
 
8.     Wymagane dokumenty
-Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia)
-Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek  o przyznanie pomocy oraz biznesplan (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową)
 
9.     Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru – 353 926,00 zł
 
10.  Informacja o miejscu zamieszczania dokumentów
Formularze dokumentów w ramach naboru dostępne są na stronie dorzeczewisloka.pl w zakładce  http://dorzeczewisloka.pl/nabory/aktualne oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD.
11.  Dodatkowe dokumenty
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
12.  Załączniki do ogłoszenia o naborze„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020