Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020

Opublikowano: 2019-12-23

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej
 
1.      Termin składania wniosków
13.01.2020 r. –11.02.2020 r.
 
2.     Miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
3.     Forma wsparcia
Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii w wysokości 50 000,00 zł intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.
 
4.     Zakres tematyczny operacji
Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
 
5.     Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru 
 
Cel ogólny:
Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”
 
Cel szczegółowy:
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości
 
Przedsięwzięcie:
Tworzenie mikro i małych przedsiębiorstw.
 
Wskaźniki:
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 3 sztuki
 
Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 
6.     Warunki udzielenia wsparcia
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz   wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata  2014 – 2020
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru,
Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
 
7.     Kryteria wyboru operacji
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 28 punktów. Projekt zostaje skierowany do finansowania, jeżeli uzyskał minimum 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji wg  kryteriów wyboru tj.  8,40 punktu. Kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dorzeczewisloka.pl w zakładce http://dorzeczewisloka.pl/lsr/kryteria oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
 
8.     Wymagane dokumenty
  • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami –2 egzemplarze (oryginał i kopia)
  • Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową)
 9.     Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru – 150 000,00 zł
 
10.  Informacja o miejscu zamieszczania dokumentów
Formularze dokumentów w ramach naboru dostępne są na stronie dorzeczewisloka.pl w zakładce http://dorzeczewisloka.pl/nabory/aktualneoraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD.
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
3) Biznesplan (wersja 3z)
·         Biznesplan (.pdf)
·         Biznesplan (.docx)
4)Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
4) a. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
11.     Dodatkowe dokumenty
 
12.     Załączniki do ogłoszenia o naborze
 
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020