Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

Opublikowano:  2016-12-02

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

1.     Termin składania wniosków

27.12.2016 r. - 25.01.2017 r. 

 

2.     Miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

3.     Forma wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji – do 300 000,00 zł, jednostki sektora finansów publicznych bez limitu

Intensywność wsparcia –  do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednostki sektora finansów publicznych 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji

 

4.     Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

 

5.     Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru

Cel ogólny:

Rozwój społeczno – kulturalny oraz rekreacyjny obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”

Cel szczegółowy:

Wzrost atrakcyjności rekreacyjno – wypoczynkowej, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienie konkurencyjności sektora społecznego

Przedsięwzięcie:

Budowa, przebudowa, wyposażenie oraz doposażenie infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Wskaźniki:

Liczba nowych, zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej 
i zagospodarowanych przestrzeni publicznych – 12 sztuk

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

 

6.     Warunki udzielenia wsparcia

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz   wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata  2014 – 2020

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru,

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

 

7.     Kryteria wyboru operacji

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 30 punktów. Projekt zostaje skierowany do finansowania, jeżeli uzyskał minimum 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji wg  kryteriów wyboru tj.  9 punktów. Kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dorzeczewisloka.pl w zakładce http://dorzeczewisloka.pl/lsr/kryteria oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. 

 

8.     Wymagane dokumenty

·         Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia)

·         Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy na nośniku CD/DVD (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową)

 

9.     Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 1 600 000,00 zł

 

10.  Informacja o miejscu zamieszczania dokumentów

Formularze dokumentów w ramach naboru dostępne są na stronie dorzeczewisloka.pl w zakładce  http://dorzeczewisloka.pl/nabory/aktualne oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD.

 

 

       11. Załączniki do ogłoszenia o naborze

Załącznik nr 1
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020