Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2020/G

Opublikowano: 2019-12-23

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”
działające na terenie gmin:
Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn

ogłasza nabór WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
 
 
1.Termin składania wniosków:
od 13 stycznia 2020 r. do 11 lutego 2020 r.
 
2.    Miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
 3.    Zakres tematyczny operacji
Zakres tematyczny naboru dotyczy realizacji przez LGD „Dorzecze Wisłoka” Projektu Grantowego, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) w ramach:
a. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
b. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
 
 4.     Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru
Cel ogólny:
3. Rozwój turystyczny obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”
 
Cel szczegółowy:
3.1. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD oraz ochrona środowiska naturalnegoi zapobieganie zmianom klimatycznym
 
Przedsięwzięcie:
3.1.1        Promocja produktów i usług turystycznych  obszaru LGD
3.1.2        Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej                    
3.1.3        Wsparcie podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i okołoturystyczną
3.1.4.       Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu
 
Wskaźniki:
Liczba działań promocyjnych – 1 szt.
Liczba nowych, zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej – 4 szt.
Liczba nowych, zmodernizowanych obiektów turystycznych i okołoturystycznych – 1 szt.
Liczba działań z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu – 1 szt.
 
Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze
 
5Ramy czasowe oraz planowane do realizacji zadania w ramach Projektu Grantowego:
1.      Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD „Dorzecze Wisłoka”– do 31.08.2021 r.
2.      W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:
  • Promocja obszaru objętego LSR
  • Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
  • Wsparcie dla działalności turystycznej i okołoturystycznej
  • Ochrona środowiska
6.    Forma wsparcia
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów – do 30 000, 00 zł.
Intensywność wsparcia –  do 90% kosztów kwalifikowalnych operacji.
 
 7.     Warunki udzielenia wsparcia
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność Grantu  z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność Grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność Grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz   wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
5) spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów,
6) zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata  2014 – 2020
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru.
 
Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
 
8.     Kryteria wyboru operacji
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 24punktów. Projekt zostaje skierowany do finansowania, jeżeli uzyskał minimum 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji wg  kryteriów wyboru tj.  7,2 punktów. Kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dorzeczewisloka.pl w zakładce http://dorzeczewisloka.pl/lsr/kryteria oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
 
 9.     Wymagane dokumenty
·         Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia)
·         Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy na nośniku CD/DVD (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową)
 
10.    Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru:
  • W ramach zadania - Promocja obszaru objętego LSR – 30 000,00
  • W ramach zadania - Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej – 75 000,00
  • W ramach zadania - Wsparcie dla działalności turystycznej i okołoturystycznej – 60 000,00
  • W ramach zadania - Ochrona środowiska – 15 000,00
11.  Informacja o miejscu zamieszczania dokumentów
Formularze dokumentów w ramach naboru dostępne są na stronie dorzeczewisloka.pl w zakładce  http://dorzeczewisloka.pl/nabory/aktualne oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD.
 
  
    12.  Załączniki do ogłoszenia o naborze
·        Załącznik nr 1
 
Biuro LGD „Dorzecze Wisłoka” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie przygotowania wniosku. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Dorzecze Wisłoka” w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 98, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 46 700 75, e-mail: dorzeczewisloka@op.pl„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020