Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Granty

 

Projekty grantowe

LGD planuje realizację projektów grantowych o wartości od 100 000 do 300 000 zł. Celem projektów grantowych ma być aktywizacja lokalnej społeczności w oparciu o potencjał i zasoby lokalne oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu.

 

Projekt grantowy -  projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

 

Grant - środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań.

 

Grantobiorca - podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego.

 

Beneficjent projektu grantowego – LGD.

 

Grantobiorca – podmiot wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez LGD w ramach realizacji projektu grantowego.

 

GRANTOBIORCAMI MOGĄ BYĆ:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną,
  • sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej np. KGW reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną (limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę i nie pomniejsza limitu podmiotu reprezentującego).
  • Grantobiorca co do zasady musi spełniać warunki przyznania pomocy określone w rozporządzeniu w odniesieniu do podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy.
  • Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej.

 

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY:

Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

2. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach,  a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

3. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,

4. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,

5. Podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

6. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

FORMA POMOCY:

1. Forma wsparcia - Refundacja kosztów.

2. Kwota wsparcia:

– od 100 000 zł do 300 000 zł – projekt grantowy (LGD)– od 5 000 zł – 30 000 zł – grant

3. Wysokość dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowalnych.

 

PROCES REALIZACJI PROJEKTÓW GRANTOWYCH:

1. LGD ogłasza konkurs na wybór grantobiorców oraz przeprowadza nabór oraz wybór grantobiorców.

2. Wniosek zawiera opis planowanych do realizacji zadań (ogólnie) oraz plan finansowy.

3. LGD składa wniosek o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa (ZW) – nabór ciągły.

4. Przyznanie pomocy na projekt grantowy potwierdza się zawarciem umowy o przyznaniu pomocy między LGD a ZW

Odpowiedzialność za realizację projektu grantowego:

Za realizację projektu grantowego (tzn. osiągnięcie celu, zaplanowanych wskaźników oraz utrzymanie celu w okresie trwałości projektu) odpowiada LGD, stąd konieczność zawarcia umowy o powierzenie grantu między LGD a grantobiorcą.

 

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU:

Umowa zawierana między grantobiorcą a LGD określa w szczególności:

1. Zadania grantobiorcy objęte grantem.

2. Realizację celów i wskaźników.

3. Kwotę grantu i wkładu własnego.

4. Warunki przekazania i rozliczenia grantu.

5. Zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego.

6. Zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę lub uprawnione podmioty.

 

BENEFICJENT PROJEKTU GRANTOWEGO  (LGD) ODPOWIADA W SZCZEGÓLNOŚCI ZA:

1. Realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem;

2. Przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji

kryteriów wyboru grantobiorców;

3. Dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców;

4. Zawieranie z grantobiorcami umów o powierzenie grantu;

5. Rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców;

6. Monitorowanie realizacji zadań przez grantobiorców;

7. Kontrolę realizacji zadań przez grantobiorców;

8. Odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu.

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, nie przekraczające 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych,
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
6) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,
7) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 

CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA, WSKAŹNIKI

 

KARTA OCENY WG KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI - GRANTY

 

FORMULARZE WNIOSKÓW I INSTRUKCJI:

 

Dokumenty - grantobiorca:

·         Wniosek o powierzenie grantu

·         Wniosek o rozliczenie grantu

·         Umowa z grantobiorcą

 

Dokumenty - beneficjent (LGD):

  • Wniosek o przyznanie pomocy  Wersja 2z

Formularz wniosku - wersja edytowalna

Formularz wniosku - wersja nieedytowalna 

Instrukcja wypełniania wniosku

  • Umowa Wersja 2z

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

  • Wniosek o płatność Wersja 2z

Formularz wniosku o płatność - wersja edytowalna

Formularz wniosku o płatność - wersja nieedytowalna 

Instrukcja wypełniania wniosku
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020