Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Słowniczek beneficjenta

LEADER - Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD) polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej projektów, łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp. 
Celem tej osi jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
 
EFFROW- Europejski Fundusz Rolny n rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
LGD – Lokalna Grupa Działania
 
LSR- strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 
RLKS –rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 
Agencja- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę agencji płatniczej
 
ZW – Zarząd Województwa Podkarpackiego
 
WOPP – wniosek o przyznanie pomocy
 
WOP- wniosek o płatność
 
Rada - organ decyzyjny do którego właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR
 
Numer identyfikacyjny– nadawany jest zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r., poz. 807 i 1419). Numer ten uzyskuje się w ARiMR po złożeniu wniosku o Wpis do ewidencji producentów.
 
Innowacyjność - oceniana w odniesieniu do obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”. Rozumiana jako zastosowanie po raz pierwszy opracowanych przez beneficjenta rozwiązań lub pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD/ w zakresie: - nowatorskiego sposobu wykorzystania zasobów lokalnych i/lub - rozwoju nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenia potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach i/lub - modernizacji tradycyjnych form technologii i/lub - rozwoju nowego sposobu angażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru i/ lub - rozwoju nowego produktu i/lub - rozwoju nowej usługi i/lub - wprowadzenia nowych/ nie występujących na obszarze LGD maszyn lub urządzeń i/lub - zastosowanej technologii
 
Mieszkańcy obszarów wiejskich – zamieszkanie na obszarze LGD „Dorzecze Wisłoka”, obszar obejmujący gminy: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn.
Grupy defaworyzowane – określone w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność grupy społeczności lokalnej, będące w trudnej sytuacji/położeniu, które uzyskają wsparcie w jej ramach. Są to:
-osoby bezrobotne 
- pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy,
- młode w wieku 18-34  lata
-powyżej 45 roku życia
-kobiety  
-osoby niepełnosprawne
 
Bezrobotni – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej z informacją o czasie pozostawania bez pracy
 
Osoby niepełnosprawne – dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej (osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)
 
Mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
 
Małe przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro
 
 
Beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
 
Biznesplan - szczegółowy plan działania sporządzony w formie pisemnej, dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Opracowany na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Dokument zawiera opis celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować w przyszłości z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych i kadrowych.
 
Analiza SWOT - metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości przedsiębiorcy / sektora / gospodarki wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie
 
Koszty kwalifikowalne  - koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. Zasady kwalifikowalności wydatków, określane w odniesieniu do terminów ich ponoszenia, podmiotu, który je ponosi oraz kategorii wydatków związanych z realizacją projektu, zostały określone w załącznikach do uszczegółowień programów. O kwalifikowalności kosztów decydują kolejno przepisy wspólnotowe, przepisy zawarte w poszczególnych programach.
 
Kryteria wyboru projektów - zestaw określonych aspektów, pod względem których oceniane są projekty. Pośród kryteriów wyboru znajdują się m.in.: innowacja, priorytetowe grupy docelowe, tworzenie miejsc pracy, wiedza i kwalifikacje, działania proekologiczne, itp.
 
Projekt/operacja - przedsięwzięcie opisane we wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanie/zestawieniu rzeczowo-finansowym.
 
Refundacja - zwrot wydatków poniesionych w trakcie realizacji operacji– po ich poświadczeniu przez instytucję płatniczą.
 
Premia -  forma finansowania operacji w wysokości określonej w LSR, tj. 50 000,00 złotych. Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.
Środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy, w dwóch transzach: pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent spełni określone rozporządzeniu warunki oraz druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
 
Projekt grantowy - operacja której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020