Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej

 Projekt współpracy realizowany był przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” skierowany do grup defaworyzowanych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, samorządów, turystów.
Projekt miał na celu wzmocnienie kapitału społecznego na terenie LGD „Dorzecze Wisłoka” i LGD „Cieszyńska Kraina” poprzez realizację konferencji, działań szkoleniowo-doradczych, Utworzenie Pracowni Promocji Ekonomii Społecznej oraz promocje III sektora i podmiotów ekonomii społecznej.
Projekt służył wsparciu podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz władz samorządowych w zakresie rozwoju trzeciego sektora. 
W projekcie zrealizowano działania pozwalające na integrację przedstawicieli trzeciego sektora i administracji publicznej na terenie LGD „Dorzecze Wisłoka”, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami oraz wsparcie przedstawicieli sektora społecznego dzięki nowym informacjom zdobytym dzięki uczestnictwu i:
 -organizacji konferencji pn. „Ekonomia Społeczna- łamiemy stereotypy”,
- organizacji punktu konsultacyjno-doradczego przy biurze LGD,
- organizacji 4 szkoleń,
-organizacji szkolenia wyjazdowego,
- organizacji Targów Ekonomii Społecznej,
- utworzenia portalu prezentującego ofertę lokalnych podmiotów ekonomii społecznej i III sektora,
- opracowania i druku informatorów dla jst oraz grup defaworyzowanych,
- opracowania i druku publikacji - podręcznika „dobrych praktyk”,
- utworzenia Pracowni Promocji Ekonomii Społecznej,
- organizacji warsztatów artystycznych w Pracowni Promocji Ekonomii Społecznej,
 
W ramach projektu zastosowane zostały innowacyjne rozwiązania i formy wymiany doświadczeń oraz stworzone zostały warunki umożliwiające mieszkańcom rozwój w sektorze ekonomii społecznej.
 
 
Projekt współpracy był realizowany w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020